Beleidsplan 2016 JC

Inleiding

Het jeugdbeleidsplan maakt in principe deel uit van het algemene beleidsplan en is in feite een verdere omschrijving van het onderdeel ‘Jeugd’ daaruit. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleid.

Net als voorgaande jaren blijft het aantal jeugdleden teruglopen. We starten 2016 met 57 jeugdleden en 2 aspirant leden.  Ook al zijn er het afgelopen jaar vanuit de Jeugdcommissie en subcommissies diverse activiteiten aangeboden en is er vanuit scholen bij ons getennist, toch blijkt het werven en behouden van jeugdleden een moeilijke klus. Om jeugd echt te binden, zal er continu actief moeten worden ingespeeld op de behoefte. Dit betekent veel tijdsinspanning, waarvoor veel vrijwilligers noodzakelijk zijn. Het werven van vrijwilligers onder onze leden en onder de ouders van jeugdleden zal komende jaren een belangrijke randvoorwaarde zijn om blijvend leuke activiteiten voor onze jeugdleden aan te kunnen bieden.

 

Het beleidsplan voor dit jaar heeft meerdere uitgangspunten voor onze activiteiten.

Enige kernpunten zijn:

 • sportiviteit, sociaal gebeuren en prestaties gaan bij de jeugd hand in hand;

 • door activiteiten wordt bevorderd dat de jeugdleden zich mengen onder elkaar en de seniorleden en omgekeerd;

 • bij trainingen gaat het zowel om het leren van tennisvaardigheden als sociale vaardigheden. Daar past veel individuele aandacht bij, ook bij de recreatieve spelers;

 • prestatietennis is geen doel op zich, maar een middel om enthousiaste en betrokken jeugdleden te behouden. Jeugdplan biedt hierbij ondersteuning. Prestatietennissers die bekend zijn binnen de vereniging zijn publiekstrekkers tijdens competitie en toernooien.

   

  In dit plan hebben we beschreven wat we ons ten aanzien van de jeugd het komende jaar ten doel stellen. We beschrijven globaal hoe we dat gaan doen, met wie we dat gaan doen, en in welke organisatorische vorm.

   

  Doelstellingen

   

  Voor dit beleidsplan hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd die als basis dienen voor de activiteiten die we willen gaan uitvoeren.

   

 • We willen jeugdleden van 6 tot en met 17 jaar het tennisspel bijbrengen in al zijn facetten: technisch, tactisch, fysiek, mentaal en sportief. We willen ze faciliteiten aanbieden om op hun eigen niveau zo goed mogelijk te leren tennissen, en plezier te hebben op en ook om de baan samen met elkaar.
 • We willen onze oudere jeugdleden betrekken bij het organiseren of begeleiden bij activiteiten. 
 • We willen het aantal jeugdleden op een “gezond peil” houden, ook voor de toekomst. Met gezond peil bedoelen we dat circa een derde van het totale ledenbestand jeugdspeler is, dat de leeftijdsopbouw een goede verdeling kent en dat een goede doorstroming naar de senioren geborgd is.
 • We willen het belang van voldoende vrijwilligers onder onze leden en ouders van jeugdleden  onder de aandacht brengen om zorg te dragen voor voldoende leuke en uitdagende activiteiten voor onze jeugdleden.

 

 

Recreatieve activiteiten

Recreatief tennis is de basis voor de “brede” jeugd. Door het jaar heen wordt een aantal activiteiten georganiseerd om de jeugdleden naar de tennisbaan te “lokken”, ze recreatief te laten tennissen, plezier te laten hebben en ze in contact te brengen met andere kinderen. Daarmee ontstaat de basis voor “spontaan” tennis met elkaar, en een regelmatig bezoek aan de club.

In ieder geval worden de volgende vaste activiteiten georganiseerd.

 

Tossmiddag voor alle jeugdleden.

Elke woensdagmiddag is, onder begeleiding van een trainer, een tennismiddag georganiseerd voor onze jeugdleden. Daarbij mogen zij vriendjes en vriendinnetjes als introducé meenemen. Het doel is om gezellig met elkaar op de tennisbaan te tennissen. Alle niveaus door elkaar. Dit biedt de mogelijkheid om nieuwe jeugdleden aan te trekken. Ook niet jeugdleden die geen bekende op de club hebben zijn welkom op deze open toss middag.

Senior- Junior toernooi

De naam zegt het al: het Senior-Jr-toernooi kunnen combinaties van Senior en Junior zich inschrijven. Ook hier staat de gezelligheid voorop. Elk jr-lid (<=17 jaar) kan met iedere Sr zich inschrijven. De Sr hoeft geen lid te zijn van de vereniging. Ook elk seniorlid kan een Jr meenemen die geen lid is van de vereniging.

Tenniskids

Het principe van Tenniskids is er op gebaseerd om jeugdtennis `verslavend’ leuk te maken. Plezier staat voorop! Er wordt gebruik gemaakt van diverse materialen. Bovendien wordt de lengte van de baan, de racketlengte en het type ballen afgestemd op de leeftijd van uw kind.

Tenniskids kent drie fases; rood, oranje en groen. De groepsgrootte is afhankelijk van de fase waarin uw kind zit. Door tijdens de trainingen veel ballen te slaan, zal uw kind ook meer plezier krijgen in de tennissport. De trainer houdt in de gaten of de techniek goed is, want dat is een voorwaarde om goed te leren tennissen. In het programma van Tenniskids staat de behoeften van jonge kinderen centraal.

Dauwtrapperstoernooi

Gezellig een keer voor dag en dauw tennissen, waarbij ook hier weer de mogelijkheid wordt geboden om je broer/zus, vriend/vriendin, buurjongen of – meisje uit te nodigen voor dit toernooi om hen kennis te laten maken met het tennis en de club. Voor een gezellig ontbijt wordt uiteraard gezorgd.

Clubkampioenschappen met overnachting

Deze wordt eind juni gehouden. Alle jeugd tot en met 17 jaar kan hieraan deelnemen. De doelstelling is om het aantal deelnemers aan de clubkampioenschappen jaarlijks te vergroten. Tevens wordt wederom de mogelijkheid geboden om in een weekend de tent op te zetten en gezellig te blijven slapen. Wellicht worden de wedstrijden de volgende dag wat minder spannend, maar gezelligheid staat hier voorop.

Decemberactiviteit

In december wordt er een activiteit voor de jeugd georganiseerd.

Dit kan een binnenactiviteit zijn ( zoals bowlen,  gourmetten) of een buitenactiviteit ( oliebollen of Nieuwjaarstoernooi)

 

Training

Tennis is een technische sport. Zonder vaardigheid om een bal goed te slaan gaat de lol er snel af.  Die vaardigheid wordt primair ontwikkeld door training, en daarom neemt training bij TC Woerden een belangrijke plaats in Tennislessen worden aangeboden door de trainer van tennisschool Groene hart tennis, die in samenspraak met de club een passend en gevarieerd trainingsprogramma aanbiedt, op alle speelniveaus, zowel in het voorjaar als in het najaar.

Voor de start van het seizoen wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar kinderen op te geven voor de training. Normaal gesproken is die training één keer per week. De samenstelling van de trainingsgroepen wordt bepaald door de trainer. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met opgegeven wensen voor wat betreft dagen, tijden en spelerscombinaties (dat laatste echter alleen als het niveau vergelijkbaar is). Aan de trainingen zijn kosten verbonden, die door de tennisschool bij de ouders in rekening worden gebracht. De prijsstelling is door de club afgesproken in het meerjarige contract met de school.

De faciliteiten om te trainen zijn dus uitgebreid aanwezig, en trainen wordt gestimuleerd. Het blijft echter de keuze voor de kinderen en de ouders om daar al dan niet gebruik van te maken.

 

Jeugdselectiebeleidsplan

Om invulling te geven aan de doelstelling “talentvolle spelers zich te laten ontwikkelen tot goede wedstrijdtennissers”, is een specifiek beleid opgesteld om jeugd te selecteren en vervolgens die geselecteerde jeugd te ontwikkelen en te begeleiden. Vanwege de hoge kosten die hiermee gepaard gaan, wordt deze begeleiding door de vereniging voor een deel gesubsidieerd.

Talentvolle kinderen kunnen doorstromen naar het Jeugdplan. De kinderen worden

hiervoor uitgenodigd. De kinderen die niet doorstromen naar het Jeugdplan kunnen in aanmerking komen voor selectie tennis, indien hier voldoende animo voor is.

 

Competitie

Een groot aantal kinderen van TC Woerden speelt in de periode april tot en met juni competitie. Competitie spelen kan in principe op elk niveau. De woensdagmiddag-competitie is bedoeld voor spelers t/m 12 jaar, de zaterdag- en zondagcompetitie zijn bedoeld voor de meer prestatiegerichte tennissers.

In het najaar wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar kinderen op te geven voor de competitie van het volgende seizoen. De samenstelling van de teams wordt

bepaald door de jeugdcommissie in samenspraak met de trainer. De technische commissie helpt bij de plaatsing van de teams.

De teams worden meestal begeleid door één van de ouders (de dagen worden vaak onderling verdeeld). Bedoeling is dat zij niet alleen de administratieve taken voor hun rekening nemen, maar ook aandacht hebben voor sportief en sociaal gedrag van de teamleden. Bij alle thuiswedstrijden is bij voorkeur een afgevaardigde van de tennisclub

aanwezig of in ieder geval telefonisch bereikbaar, waar in voorkomende gevallen mee kan worden overlegd (VCL-er).

Tevens bestaat de mogelijkheid om als team in het najaar deel te nemen.

 

Om de baan

Om invulling te kunnen geven aan “plezier om de baan” dienen daar ook de condities voor te worden ingevuld. Er zijn faciliteiten voor de kinderen die het leuk maken om op de club te zijn. In ieder geval heeft de vereniging invulling gegeven aan de volgende faciliteiten voor kinderen :

 

* het speelhuis met schommels,

* een goede tennismuur,

* spelmateriaal in de kantine (kaartspellen, bordspelen),

* een tafeltennistafel/tafelvoetbaltafel en bij speciale activiteiten een trampoline.  

 

Organisatie jeugdactiviteiten

De organisatie van alle jeugdactiviteiten wordt geregeld vanuit de hoofdcommissie en diverse subcommissies met hulpouders. De vereniging is voor doorgang van alle activiteiten mede afhankelijk van alle hulp van leden van de vereniging. Deze inspanning van alle leden van en voor de club maken dat de vereniging voor alle jeugdleden een prettige omgeving is om te verblijven en borgen daarmee de toekomst van de vereniging.

De jeugdcommissie heeft tot taak de recreatieve onderdelen uit het jeugdbeleidsplan vorm te geven. Het gaat dan concreet om:

 • het organiseren van de activiteiten zoals genoemd in “recreatieve activiteiten”

 • het samenstellen van de jeugd competitieteams, in samenwerking met de trainer, en het regelen van begeleiding van de competitie

 • het organiseren van een jeugd informatie bijeenkomst met betrekking tot nieuwe leden, de competitie, etc.

 • het onderhouden van de contacten met de andere commissies

 • het uitvoeren van de financiële administratie voor de jeugdactiviteiten, en het afleggen van verantwoording daarover.

   

  Onderhoud beleidsplan

  Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan onze activiteiten in de komende jaren. Het zal indien nodig jaarlijks worden bijgesteld op basis van de ontwikkelingen.

   

  Februari 2016

  De jeugdcommissie

   

  Uitvoering Jeugdbeleidsplan 2016

   

  De hoofd jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan.

  Deze commissie wordt ondersteund door de sub jeugdcommissie en de hulpouders.

   

  De hoofd jeugdcommissie bestaat uit       :      

 • Fatima Jaidi  (voorzitter), Renate Fonken, Mariëlle Kompier,                                                                 Harriette Uijterwaal (Tenniskids), Michiel Jansen

                                                                                            

Er zijn sub jeugdcommissies voor            :       

(deze worden middels een wisselende               Competitie

Samenstelling ingevuld)                                   Dauwtraptoernooi

                                                                  Clubkampioenschappen

                                                                  Tenten-evenement

                                                                  Ouder-kind toernooi

                                                                  Decemberactiviteit

 

Hulpouders/jeugd                                 :        ca. 20 personen