2015-2017 Algemeen Beleidsplan TC Woerden

Inleiding

 

TC Woerden beschikt nog niet over een beleidsplan. Het bestuur acht het wenselijk om het beleid van de vereniging goed te beschrijven. Enerzijds omdat dit voor het bestuur de basis is voor de ontwikkeling van de activiteiten van de vereniging. Anderzijds omdat dit de leden van de vereniging duidelijkheid biedt over de koers van de vereniging. Dit laatste is overigens ook van belang voor de niet-leden die overwegen om lid te worden.

 

Het bestuur gaat ervan uit dat het actiever zal moeten worden om de continuïteit van de vereniging op de lange termijn te kunnen waarborgen. Het ledenverlies van TCW en van de KNLTB zijn belangrijke signalen. We zullen rekening moeten houden met de gevolgen van  maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een afnemende belangstelling voor het verenigingsleven en een vergrijzende bevolking. De verantwoordelijkheid ligt bij alle leden van de vereniging gezamenlijk. Een ieder zal bereid moeten zijn om zijn/haar bijdrage te leveren.

 

Dit is de eerste aanzet voor een beleidsplan voor TC Woerden.  Het bestuur gaat graag in discussie met de leden, teneinde te bereiken dat er een breed gedragen beleid kan worden vastgesteld.

 

Missie

 

Ofwel, wat willen we?

TC Woerden wil graag een vereniging zijn:

 

  • voor recreatieve spelers en voor de prestatie gedreven spelers;

  • die leden faciliteiten biedt op het gebied van training door enthousiaste en gekwalificeerde trainer(s);

  • waar alle leden een bijdrage leveren aan de vereniging;

  • waar sportief gedrag, een goede sfeer en gezelligheid belangrijke kenmerken zijn;

  • waar jong en oud zich goed thuis kunnen voelen;

  • waar terras en kantine een ontmoetingsplaats is voor spelers en hun gezin;

  • waarbij voor alle doelgroepen voldoende evenementen worden georganiseerd;

  • waar voldoende ruimte is voor sociale activiteiten;

 

 

Visie

 

TCW wil primair een tennisvereniging zijn voor de recreatieve tennisser. Veel activiteiten zullen gericht zijn op het hebben van plezier in het tennisspel. Om er voor te zorgen dat het spelplezier behouden blijft, is het echter ook noodzakelijk dat er gestreefd moet worden naar een verbetering van het spelniveau op individuele basis. Het mee (kunnen) doen met toernooien in de regio draagt bij aan het tennisplezier. De vereniging is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om een goede tennisopleiding (training) te kunnen volgen.

 

Het is voor de continuïteit van de vereniging van essentieel dat het ledenbestand van de vereniging groot en gevarieerd genoeg is.

 

Strategie

 

Ledental

Op dit moment heeft de vereniging 280 seniorleden en 60 juniorleden. De laatste jaren is er een aanzienlijke teruggang van het ledenbestand. Met name bij de jeugd. Teneinde voor de jeugd voldoende mogelijkheden te kunnen bieden om in competitieverband te kunnen spelen, is een toename van het aantal jeugdleden noodzakelijk.

Het hoeft geen betoog, dat het daarnaast noodzakelijk is dat er voldoende jeugd doorstroomt naar de senioren om de continuïteit te kunnen waarborgen. Om dit te kunnen realiseren zullen er middelen (geld) moeten worden ingezet om jeugd te werven, maar ook om de jeugd te behouden. Daarbij zal ook de jeugdcommissie (mensen) voldoende ondersteund moeten worden. Dus focus op de jeugd en tegelijkertijd aandacht voor de senioren.

 

Training voor de jeugd

De training zal niet alleen kwalitatief op orde moeten zijn, maar ook voldoende aantrekkelijk moeten zijn voor de jeugd. De komende jaren zullen ook andere activiteiten (ook door de trainer) voor de jeugd worden georganiseerd. In het najaar van 2014 is hiermee al een start gemaakt.

 

Training voor senioren

Ook voor senioren is het van belang om te trainen. Dit zal ook worden aangemoedigd. Dit zal ten goede komen aan het spelplezier en zo bijdragen aan de continuïteit. De trainer speelt derhalve een belangrijke rol bij de vereniging.

 

Activiteiten

De commissies en (groepjes van) leden van de vereniging organiseren gedurende het jaar tal van activiteiten. Dit is een goede manier om leden aan de vereniging te binden. Het aanmoedigen van leden om dit te blijven doen en waar nodig te faciliteren zal er aan bijdragen dat leden zich thuis kunnen voelen.

 

Banen

Goede en prettig bespeelbare banen zijn van groot belang. De all weather banen maken een ‘het jaar rond’ kunnen spelen mogelijk. Met de verlichting tot 23.00 uur wordt het aantal te spelen uren geoptimaliseerd. Dit komt de activiteiten ten goede. Het (wekelijkse) baanonderhoud is intensief. Het streven is desalniettemin om dit door vrijwilligers te laten doen. Tot nu toe is dat nog steeds gelukt.

 

Clubgebouw

Het clubgebouw met bar en terras is dragen bij aan de prettige sfeer op de vereniging. Daarbij is de baromzet essentieel voor de financiering van de (activiteiten van de) vereniging. Afgelopen jaar zijn er belangrijke verbeteringen aangebracht. De komende periode zullen ter voltooiing nog verdere aanpassingen worden doorgevoerd. Met deze modernisering kunnen we weer trots zijn op ons clubhuis.

 

Overige faciliteiten

Een ruim terras met uitzicht op alle banen, draagt bij aan de gezellige sfeer. Hierdoor is het tennissen (met name tijdens de activiteiten) iets waar het gehele gezin (ook de niet-tennissers) plezier aan kunnen beleven. Hierbij is het van belang dat ook de (kleine) kinderen plezier kunnen hebben en bezig kunnen zijn. Zo is onlangs besloten het speeltoestel te vervangen. De belangrijkste wens is de aanleg van een zogenaamde minibaan. Omdat wij de enige vereniging in Woerden zijn zonder minibaan, lopen wij daardoor het risico dat onze vereniging minder aantrekkelijk is voor de jeugd.

 

Financieel beleid

De basis voor de vereniging is solide, vanwege het feit dat de grond eigendom is van de vereniging en vrij is van hypotheek. Dit geldt ook voor het verenigingsgebouw. De aanleg van banen is volledig gefinancierd via een lening. De banen worden afgeschreven over een periode van 10 jaar. De beoogde levensduur van de banen overtreft de termijn waarbij de lening is afgelost met 2 jaar. Het opbouwen van een reserve is wenselijk, opdat het vervangen van de matten (2021) niet volledig via een lening bij de bank gefinancierd behoeft te worden. De contributie is veruit (55%) de grootste inkomstenbron. Naast de barinkomsten (40%) blijven ook inkomsten uit sponsoring nodig om bijvoorbeeld het open toernooi voldoende aantrekkelijk te houden voor de spelers uit de regio. Ook de realisatie van de minibaan zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van extra inkomsten.

 

Bestuur en organisatie

Bestuur en commissies bestaan volledig uit vrijwilligers. De vereniging kan het zich niet veroorloven om betaalde krachten in te huren. Het is en blijft een vereniging van, voor en door de leden. Lid worden van onze vereniging, schept derhalve ook verplichtingen.

 

Sponsoring

Externe financiering of sponsoring vraagt om extra inspanningen. Met name omdat, in het huidige economische klimaat, het werven en behouden van sponsors ‘lastiger’ is geworden. Sponsorgelden blijven belangrijk voor de financiering van diverse activiteiten van de vereniging.

 

Samenwerking andere verenigingen in Woerden en omgeving

Het is van belang om een goede relatie te onderhouden met de Woerdense tennisverenigingen. De Woerdense Kampioenschappen (het WK) is een voorbeeld van een goede samenwerking. Ook het Jeugdplan met de gezamenlijke training van de selectie van de verenigingen draagt bij aan de promotie van de tennissport in zijn algemeenheid.