Afhangregelement

1. Elk lid dat aan zijn/haar financiële verplichtingen jegens de tennisclub Woerden heeft voldaan, komt in het bezit van een pasje op naam, voorzien van pasfoto. Alleen met dit pasje kan men afhangen. Eik ander voorwerp wordt verwijderd en het recht op spelen vervalt.

2. Banen die zijn gereserveerd voor competitie, wedstrijden, rackettrekken e.d., zijn apart aangegeven in het baanschema en/of op het afhangbord en kunnen dan niet volgens de normale procedure worden afgehangen.

3. Met uitzondering zoals omschreven in art. 5 van het huishoudelijk reglement, is afhangen altijd verplicht en STRIKT PERSOONLIJK. Men kan dus niet voor een ander afhangen, of dit nu een senior dan wel een junior is. Vanaf het moment van afhangen dient men op het park aanwezig te zijn. Een introducé die heeft afgehangen met een introductiepasje heeft in principe dezelfde rechten en plichten als een normaal lid.

4. Verlaat men het park na afgehangen te hebben, verliest men het speelrecht voor de desbetreffende periode.

5. Spelen zonder afhangen is toegestaan op voorwaarde dat iedereen die alsnog voor die niet afgehangen periode afhangt, direct van die baan gebruik kan maken.

6. Speelt men zonder afhangen, dan is het niet toegestaan tegelijkertijd voor een andere baan wel af te hangen. Wel mag men, indien een baan niet afgehangen is, maximaal 15 minuten vóór het begin van de afhangtijd van die baan daarvan reeds gebruik maken, onverminderd het in art. 5 van het huishoudelijk reglement gestelde.

7. Het is absoluut niet toegestaan een pasje van een speelperiode te verwijderen en dit door te hangen naar een volgende periode op een andere baan wanneer die eerste speelperiode wel aangegeven maar nog niet verstreken is.

8. Doorspelen op een baan aan het einde van een periode is uitsluitend toegestaan indien de volgende periode van die baan niet is afgehangen, dit met in achtneming van art. 5.

9. Bij grote drukte vervalt het recht op enkelspel. Men is verplicht om in overleg dubbels samen te stellen.

10. Na een periode gespeeld te hebben kan men weer afhangen bij elke andere baan dan waar men gespeeld heeft, mits er nog plaatsen vrij zijn.

11. Een vrije baan dient het eerst te worden afgehangen. Een uitzondering hierop is is het gebruik van baan 5. Deze hoeft alleen afgehangen te worden voor een single partij. Een dubbelpartij is niet verplicht op baan 5 af te hangen.
 

12. Het recht van enkelspelen vervalt in perioden van grote drukte en zodra de speelperioden van alle vier de banen, volgend op de perioden die op dat moment gespeeld worden, zijn afgehangen door minstens twee spelers per baan.

13. Junioren: Lagere schooljeugdleden mogen afhangen tot 18:00 uur; middelbare schooljeugdleden tot 19:50. Op woensdagmiddag hebben jeugdleden voorrang tot 16:00 uur. Zie hiervoor ook het baanschema in het clubhuis.

14. Junioren kunnen altijd en op elk moment verplicht worden hun plaats af te staan aan senioren warmeer deze junioren niet speelgerechtigd zijn. Criterium hiervoor is het baanschema in het clubhuis. Dit geldt ook voor elke combinatie van junioren die met senioren spelen of willen spelen.

15. Senioren kunnen altijd en op elk moment verplicht worden hun plaats af te staan aan junioren wanneer deze senioren niet speelgerechtigd zijn. Criterium hiervoor is het baanschema in het clubhuis. Dit geldt ook voor elke combinatie van senioren die met junioren spelen of willen spelen.

16. Het is degenen die les hebben niet toegestaan af te hangen voor een periode direct of nagenoeg direct volgend op hun les. In een dergelijk geval dient minimaal één afhangperiode tussenruimte in acht te worden genomen.

17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur (Parkcommissaris).

Het zal iedereen duidelijk zijn dat het afhangreglement als enige doelstelling heeft de bestaande speelmogelijkheden voor alle leden zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. Er zijn wellicht situaties denkbaar waarin dit reglement niet voorziet. Tracht daarom zulke situaties als ze voorkomen soepel en vooral sportief op te lossen. Het is zinloos over afhangen heftige discussies te houden want dat leidt alleen maar tot verstarring en onderling onbegrip.

Veel plezier op de baan (en daar omheen)!