Beleidsplan 2014 JC

Inleiding

We starten 2014 met ca. 65 jeugdleden. Net als voorgaande 3 jaren blijft het aantal jeugdleden teruglopen. De crisis lijkt ook op onze tennisvereniging een negatieve impact te hebben. In tegenstelling tot bijvoorbeeld VEP, hebben wij ook nauwelijks nieuwe aanwas door nieuwe woningen in de buurt. Ook al zijn er het afgelopen jaar vanuit de Jeugdcommissie en subcommissies diverse activiteiten aangeboden, hebben we deelgenomen aan het Sportstimuleringsproject en is er vanuit scholen bij ons getennist, toch blijkt het werven en behouden van jeugdleden een moeilijke klus. Om jeugd echt te binden, zal er continu actief moeten worden ingespeeld op de behoefte. Dit betekent veel tijdsinspanning, waarvoor veel vrijwilligers noodzakelijk zijn.

Het beleidsplan voor dit jaar heeft meerdere uitgangspunten voor onze activiteiten.

Enige kernpunten zijn:

  • sportiviteit, sociaal gebeuren en prestaties gaan bij de jeugd hand in hand;
  • door activiteiten wordt bevorderd dat de jeugdleden zich mengen onder de seniorleden en omgekeerd;
  • bij trainingen gaat het zowel om het leren van tennisvaardigheden als sociale vaardigheden. Daar past veel individuele aandacht bij, ook bij de recreatieve spelers;
  • prestatietennis is geen doel op zich, maar een middel om enthousiaste en betrokken jeugdleden te behouden. Prestatietennissers die bekend zijn binnen de vereniging zijn publiekstrekkers tijdens competitie en toernooien.

In dit plan hebben we beschreven wat we ons ten aanzien van de jeugd de komende jaren ten doel stellen. We beschrijven globaal hoe we dat gaan doen, met wie we dat gaan doen, en in welke organisatorische vorm.

 

Doelstellingen

Voor dit beleidsplan hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd die als basis dienen voor de activiteiten die we willen gaan uitvoeren.

We willen jeugdleden van 6 tot en met 17 jaar het tennisspel bijbrengen in al zijn facetten: technisch, tactisch, fysiek, mentaal en sportief. We willen ze faciliteiten aanbieden om op hun eigen niveau zo goed mogelijk te leren tennissen, en plezier te hebben op en ook om de baan.

We willen het aantal jeugdleden op een “gezond peil” houden, ook voor de toekomst. Met gezond peil bedoelen we dat circa een derde van het totale ledenbestand jeugdspeler is, dat de leeftijdsopbouw een goede verdeling kent en dat een goede doorstroming naar de senioren geborgd is. Dit is alleen mogelijk met een actief kader die actief kan werven en het aantal jeugdleden kan onderhouden.

 

Recreatieve activiteiten

Recreatief tennis is de basis voor de “brede” jeugd. Door het jaar heen wordt een aantal activiteiten georganiseerd om de jeugdleden naar de tennisbaan te “lokken”, ze recreatief te laten tennissen, plezier te laten hebben en ze in contact te brengen met andere kinderen. Daarmee ontstaat de basis voor “spontaan” tennis met elkaar, en een regelmatig bezoek aan de club.

In ieder geval worden de volgende vaste activiteiten georganiseerd.

 

Tenniskids

Het principe van Tenniskids is er op gebaseerd om jeugdtennis `verslavend’ leuk te maken. Plezier staat voorop! Er wordt gebruik gemaakt van diverse materialen. Bovendien wordt de lengte van de baan, de racketlengte en het type ballen afgestemd op de leeftijd van het kind.

Tenniskids kent drie fases; rood, oranje en groen. De groepsgrootte is afhankelijk van de fase waarin het kind zit. Door tijdens de trainingen veel ballen te slaan, zal het kind ook meer plezier krijgen in de tennissport. De trainer houdt in de gaten of de techniek goed is, want dat is een voorwaarde om goed te leren tennissen. In het programma van Tenniskids staat de behoeften van jonge kinderen centraal.

 

Ouder-kind-toernooi

De naam zegt het al: voor het ouder-kind-toernooi kunnen combinaties van ouder en kind zich inschrijven. Ook hier staat de gezelligheid voorop. En mocht er geen (tennis)ouder beschikbaar zijn, dan zijn hier altijd andere mogelijkheden voor, zoals het vragen van een ander familielid of buurman/-vrouw.

 

Competitietraining en Uitwisselingstoernooi

Voor aanvang van de competitie wordt er door de club een extra competitietraining of interne competitie voor de spelende teams aangeboden, verzorgd door de trainer. Hierbij wordt tevens de informatie rondom de competitie verstrekt.

Normaal gesproken wordt er door de Woerdense verenigingen jaarlijks een uitwisselingstoernooi voor de jeugd competitieteams georganiseerd, dit om alvast wat competitiespirit op te doen en tevens je eigen team wat beter te leren kennen. In onderling overleg is besloten dit het komend jaar niet te laten plaatsvinden.

 

Dauwtraptoernooi

Gezellig een keer voor dag en dauw tennissen, waarbij ook hier weer de mogelijkheid wordt geboden om je broer/zus, vriend/vriendin, buurjongen of – meisje uit te nodigen voor dit toernooi om hen kennis te laten maken met het tennis en de club. Voor een gezellig ontbijt wordt uiteraard gezorgd.

 

Clubkampioenschappen met overnachting

Deze worden over het algemeen in juni gehouden. Alle jeugd tot en met 17 jaar kan hieraan deelnemen. Gezelligheid, sportiviteit en spanning gaan hier hand in hand. Tevens wordt wederom de mogelijkheid geboden om in een weekend de tent op te zetten en gezellig te blijven slapen. Wellicht worden de wedstrijden de volgende dag wat minder spannend, maar wederom staat gezelligheid hier voorop.

 

Decemberactiviteit

De intentie is er om gezamenlijk met de senioren aan het oliebollentoernooi deel te nemen. Verder staat het de jeugd uiteraard vrij om hun creativiteit te laten zien voor wat betreft het organiseren van een alternatieve eindejaar activiteit.

 

Training

Tennis is een technische sport. Zonder vaardigheid om een bal goed te slaan gaat de lol er snel af.  Die vaardigheid wordt primair ontwikkeld door training, en daarom neemt training bij TC Woerden een belangrijke plaats in. De club biedt in samenspraak met de trainer een passend en gevarieerd trainingsprogramma aan, op alle speelniveaus, zowel in de zomer als in de winter.

Voor de start van het seizoen wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar kinderen op te geven voor de training. Normaal gesproken is die training één keer per week. De samenstelling van de trainingsgroepen wordt bepaald door de trainer. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met opgegeven wensen voor wat betreft dagen, tijden en spelerscombinaties (dat laatste echter alleen als het niveau vergelijkbaar is). Aan de trainingen zijn kosten verbonden, die door de tennisschool bij de ouders in rekening worden gebracht. De prijsstelling is door de club afgesproken in het meerjarige contract met de school.

De faciliteiten om te trainen zijn dus uitgebreid aanwezig, en trainen wordt gestimuleerd. Het blijft echter de keuze voor de kinderen en de ouders om daar al dan niet gebruik van te maken.

 

Jeugdselectiebeleidsplan

Om invulling te geven aan de doelstelling “talentvolle spelers zich te laten ontwikkelen tot goede wedstrijdtennissers”, is een specifiek beleid opgesteld om jeugd te selecteren en vervolgens die geselecteerde jeugd te ontwikkelen en te begeleiden. Vanwege de hoge kosten die hiermee gepaard gaan, wordt deze begeleiding door de vereniging voor een deel gesubsidieerd.

Talentvolle kinderen kunnen doorstromen naar het Jeugdplan. De kinderen worden

hiervoor uitgenodigd. De kinderen die niet doorstromen naar het Jeugdplan kunnen in aanmerking komen voor selectie tennis, indien hier voldoende animo voor is.

 

Competitie

Een groot aantal kinderen van TC Woerden speelt in de periode april tot en met juni competitie. Competitie spelen kan in principe op elk niveau. De woensdagmiddag-competitie is bedoeld voor spelers t/m 12 jaar, de zaterdag- en zondagcompetitie zijn bedoeld voor de meer prestatiegerichte tennissers.

In het najaar wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn/haar kinderen op te geven voor de competitie van het volgende seizoen. De samenstelling van de teams wordt bepaald door de jeugdcommissie in samenspraak met de trainer. De technische commissie helpt bij de plaatsing van de teams.

De teams worden meestal begeleid door één van de ouders (de dagen worden vaak onderling verdeeld). Bedoeling is dat zij niet alleen de administratieve taken voor hun rekening nemen, maar ook aandacht hebben voor sportief en sociaal gedrag van de teamleden. Bij alle thuiswedstrijden is bij voorkeur een afgevaardigde van de tennisclub aanwezig of in ieder geval telefonisch bereikbaar, waar in voorkomende gevallen mee kan worden overlegd (VCL-er).

Tevens bestaat de mogelijkheid om als team in het najaar deel te nemen.

 

Om de baan

Om invulling te kunnen geven aan “plezier om de baan” dienen daar ook de condities voor te worden ingevuld. Er moeten faciliteiten zijn voor de kinderen die het leuk maken om op de club te zijn. In ieder geval kan dat door een goede tennismuur, barfaciliteiten (op kinderen gerichte, goedkope consumpties, etc.), aanbod van spelmateriaal (kaartspellen, bordspelen), een tafeltennistafel/tafelvoetbaltafel (binnen/buiten), etc.

 

Organisatie jeugdactiviteiten

De organisatie van alle jeugdactiviteiten wordt geregeld vanuit de hoofdcommissie en diverse subcommissies met hulpouders.

De jeugdcommissie heeft tot taak de recreatieve onderdelen uit het jeugdbeleidsplan vorm te geven. Het gaat dan concreet om:

  • het organiseren van de activiteiten zoals genoemd in “recreatieve activiteiten”
  • het samenstellen van de jeugd competitieteams, in samenwerking met de trainer, en het regelen van begeleiding van de competitie
  • het organiseren van een jeugd informatie bijeenkomst met betrekking tot nieuwe leden, de competitie, etc.
  • het onderhouden van de contacten met de andere commissies
  • het uitvoeren van de financiële administratie voor de jeugdactiviteiten, en het afleggen van verantwoording daarover.

De jeugdcommissie bestaat uit ca. 4 vaste leden. Daarnaast zijn er een aantal subcommissies en hulpouders die ondersteunende activiteiten verrichten.

 

Onderhoud beleidsplan

Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan onze activiteiten in de komende jaren. Het zal indien nodig jaarlijks worden bijgesteld op basis van de ontwikkelingen.

 

Februari 2014,

De jeugdcommissie

 

Uitvoering Jeugdbeleidsplan 2014

De hoofd jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan.

Deze commissie wordt ondersteund door de sub jeugdcommissie en de hulpouders.

 

De hoofd jeugdcommissie bestaat uit       :        Vacature                (voorzitter)

                                                                      Fatima Faidi           (secretaris)

                                                                      Marleen Westland     (activiteiten)

                                                                      Michiel Jansen          (activiteiten

 

Er zijn sub jeugdcommissies voor            :        Tenniskids (ingevuld)

(deze worden middels een wisselende               Competitie (ingevuld)

samenstelling ingevuld)                                   Dauwtraptoernooi (ingevuld)

                                                                     Clubkampioenschappen (n.t.b.)

                                                                     Tenten-evenement (ingevuld)

                                                                     Ouder-kind toernooi (ingevuld)

                                                                     Decemberactiviteit (ingevuld)

 

Hulpouders/jeugd                                 :         gelieve te melden bij JC