Huishoudelijk Reglement TC Woerden - ter goedkeuring ALV

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TC WOERDEN

 

 

Artikel 1.

Tenzij de statuten anders bepalen hebben de leden het recht:

 1. Zonder beperking de eigendommen van de vereniging en andere zaken die de vereniging beheert en/of waarover zij beschikt, te gebruiken.
 2. Alle bijeenkomsten, niet zijnde vergaderingen van het bestuur of van enige commissies, alsmede wedstrijden bij te wonen.

 

Artikel 2.

Seniorleden en Juniorleden, zoals bedoeld in artikel 4, lid 2 en 4 van de Statuten, gaan een lidmaatschap aan voor de periode 1 januari t/m 31 december.

Je wordt juniorlid in het kalenderjaar waarin je 8 jaar wordt.

 

Artikel 3.

Buitengewone leden zijn:

 1. Aspirant-leden. Dit zijn personen tot 8 jaar die op grond van hun leeftijd en/of plaatsingsmogelijkheid nog niet als juniorlid kunnen worden aangenomen. Zij kunnen slechts onder toezicht van één der ouders de banen der vereniging gebruiken.
 2. Slapende leden. Dit zijn leden die Woerden of Nederland gedurende langere periode verlaten en na terugkeer onmiddellijk weer Seniorlid dan wel Juniorlid worden tenzij zij de wens te kennen geven buitengewoon lid ex lid 2  van dit artikel te willen worden. Door slapend lid van de vereniging te zijn is jaarlijks een door het bestuur te bepalen contributie verschuldigd.
 3. Competitieleden. De rechten, plichten en mogelijkheden voor het competitielidmaatschap is beschreven in het huishoudelijk reglement competitie

Artikel 4.

Alle leden, de buitengewone leden daaronder begrepen, zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanschema, het baanreglement, het afhangreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur. Genoemd schema en beide reglementen dienen leesbaar en voor iedereen duidelijk zichtbaar in het clubgebouw aanwezig te zijn.

 

Artikel 5.

Op de banen is tenniskleding, volgens voor het bestuur aanvaardbare normen ten aanzien van kleur en soort, voorgeschreven.

 

Artikel 6.

De leden zijn verplicht naams- en/of adreswijzigingen terstond aan de ledenadministratie kenbaar te maken.

 

Artikel 7.

In februari mag de contributie d.m.v. jaarlijkse prijsindexering vastgesteld. Indien je een machtiging voor het afschrijven van de contributie hebt gegeven, wordt het bedrag in maart automatisch afgeschreven.

Het is voor junioren mogelijk om 1x per 5 jaar een nieuwe pasfoto in te leveren voor de ledenpas, voor senioren is dit 1x per 10 jaar. Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan voor 1 december een goede pasfoto naar de ledenadministratie. Dit kan ook digitaal, minimaal 300x400 pixels.

 

Artikel 8.

Het bestuur wordt gekozen voor drie jaar, maar is terstond herkiesbaar.

 

Artikel 9.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en kan deze schorsen of verdagen.

 

Artikel 10.

Het bestuur is verplicht een overzichtelijke en volledige administratie van alle leden bij te houden. Tevens dient het bestuur van elke bestuursvergadering een besluitenlijst op te stellen en van elke algemene ledenvergadering notulen te (doen) maken.

 

Artikel 11.

Alle leden zijn verplicht de eigendommen van de vereniging en die zaken die de vereniging beheert en/of waarover zij beschikt te respecteren en zich als een goed huisvader te gedragen.

Schade, door een of meer leden toegebracht of mede toegebracht aan eigendommen van de vereniging en/of andere zaken die zij beheert en/of waarover zij beschikt, kan door het bestuur op dat lid of die leden verhaald worden.

 

Artikel 12.

 1. Met uitzondering van de kascommissie blijven de in artikel 10, lid 5 van de statuten vermelde commissies te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 2. Bij of na instelling van een commissie of commissies, de kascommissie uitgezonderd, definieert het bestuur de bevoegdheden en verplichtingen van die commissie(s). Het bestuur kan die bevoegdheden en/of verplichtingen wijzigen of intrekken.
 3. Met uitzondering van de kascommissie kan het bestuur een commissie te allen tijde ontbinden of een of meer leden van de commissie(s) van zijn/haar of hun functie(s) ontheffen en al dan niet vervangen.

 

Artikel 13.

Stelt het bestuur een Technische Commissie in, dan heeft één bestuurslid zitting in die commissie. Dit bestuurslid kan geen zitting hebben in de Jeugdcommissie.

 

Artikel 14.

Stelt het bestuur een Jeugdcommissie in, dan heeft één bestuurslid zitting in die commissie. Dit bestuurslid kan geen zitting hebben in de Technische Commissie.

 

Artikel 15.

Verkiezing of vervanging van de leden van de kascommissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten geschiedt door de Algemene Vergadering.

 

Artikel 16.

Indien een lid van de kascommissie aftreedt wordt door de Algemene Vergadering op voordracht van het bestuur een nieuw lid benoemd. Benoeming kan evenzeer plaats hebben met toepassing van artikel 16, lid 9 van de statuten.

 

Artikel 17.

Het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten dient de volgende gegevens te bevatten:

•naam •voornaam/voornamen  •adres • woonplaats en postcode •geboortedatum en geboortejaar •geslacht.

 

Artikel 18.

Alle leden hebben zich te houden aan de statuten en dit huishoudelijk reglement. Besluiten van de Algemene Vergadering conform de statuten genomen, zijn voor alle leden bindend mits deze niet genomen zijn in strijd met de wet en dit huishoudelijk reglement.

 

Artikel 19.

Leden mogen maximaal 5 maal per seizoen (april t/m maart) één introducé meenemen. Het is een lid met introducé(e) toegestaan af te hangen zoals in het afhangreglement is bepaald. Een introducé mag niet meer dan 5 maal per seizoen als zodanig spelen bij TCW. Het introducerend lid zal aan de introducé moeten vragen of hij/zij aan deze eis voldoet. Het introducerend lid is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé. Leden zijn verplicht om (vooraf) te melden (email adres: tcwintroduce@gmail.com) wanneer ze wie als introducé willen meenemen.

 

Artikel 20.

Het meenemen van honden naar het park is alleen aangelijnd toegestaan.

 

Artikel 21.

Het bestuur heeft de bevoegdheid die leden die zich naar het oordeel van het bestuur niet conform dit huishoudelijk reglement of zich anderszins incorrect gedragen, te beboeten of te schorsen.


 

 

 

Artikel 22.

De hoogte van de boete of de tijdsduur van de schorsing worden door het bestuur vastgesteld, daarbij ten aanzien van de schorsing in aanmerking nemende hetgeen in artikel 7 van de statuten is bepaald.

 

Artikel 23.

In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Artikel 24.

Ieder lid van de vereniging dient in het bezit te zijn van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij/zij wordt geacht beide te kennen.

 

Artikel 25.

In beginsel zijn alle seniorleden van de vereniging ouder dan 17 jaar en jonger dan 70 jaar verplicht minimaal 2 bardiensten te vervullen. Hierbij gelden de volgende criteria:

 1. Leden tussen 70 en 75 jaar behoeven slechts 1 bardienst te vervullen. Vanaf 76 jaar heeft men vrijstelling.
 2. Leden die deel uitmaken van het bestuur en/of deel uitmaken van een van de commissies zijn vrijgesteld van bardiensten.
 3. Leden die anderszins werkzaamheden voor de vereniging verrichten, kunnen eveneens door het bestuur worden vrijgesteld van bardiensten.
 4. Afkoop van bardiensten is uitsluitend mogelijk voor de tweede en volgende bardiensten. Het hiervoor verschuldigde afkoopbedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en bedraagt €50.  Afkoop van de eerste bardienst is derhalve niet mogelijk.
 5. Leden die zijn ingedeeld voor een bardienst dienen er voor zorg te dragen dat deze verplichting wordt nagekomen. Het is toegestaan een vervanger (alleen 18+ leden) voor de bardienst te regelen.
 6. Het niet nakomen van een bardienstverplichting wordt beboet met een bedrag van €50, te betalen binnen 10 dagen na aanzegging. Het niet betalen van de boete kan voor het bestuur aanleiding zijn het desbetreffende lid te schorsen.

 

Aldus laatstelijk gewijzigd op 30 januari 2014.